Program SMOG STOP

Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska,
Znalezione obrazy dla zapytania smog stopInformujemy Państwa o możliwości składania wniosków o dotację w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (istnieje możliwość ubiegania się o dotację na wymianę źródła ogrzewania w dwóch programach: zarówno w niżej opisanym Programie SMOG STOP Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jak i w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska, którego Regulamin zostanie przyjęty na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej tj. 11 maja br. – szczegóły tego programu zostaną podane w późniejszym terminie).

PROGRAM SMOG STOP - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” jest kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem:
·         zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania - karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac).
·         zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja
Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).
WAŻNE:  
W Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w sali nr 3 (parter) uruchomiony zostanie bezpłatny punkt konsultacyjny dla osób planujących złożyć wniosek do WFOŚiGW w Katowicach. Punkt czynny będzie w następujących terminach:
1. 09.05.2017 - 8:00 do 16:00
2. 12.05.2017 - 8:00 do 14:00
3. 15.05.2017 - 8:00 do 18:00

Prosimy o przygotowanie poniższych informacji niezbędnych podczas opracowania wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW w Katowicach:
  1. Określenie zakresu rzeczowego planowanego do realizacji (prosimy o wybranie jednego zakresu):
a)      Kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012,
b)      Kocioł gazowy,
c)      Kocioł olejowy,
d)      Kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:20125:2012,
e)      Wymiennik ciepła / opłata przyłączeniowa do sieci cieplnej,
f)       Powietrzna pompa ciepła,
g)      Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe),
h)      Kocioł elektryczny,
i)        Budowa, modernizacja lub wymiana instalacji c.o.,
j)        Kolektory słoneczne posiadające zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejski znak jakości „Solar Keymark”
k)      Powietrzna pompa ciepła do c.w.u.,
l)        Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe) do c.w.u.,
m)    Docieplenie ścian,
n)      Docieplenie stropodachów i dachów,
o)      Wymiana okien i drzwi zewnętrznych.
Uwaga dot. podpunktów m,n,o: Zastosowanie rozwiązań technicznych mających na celu zwiększenie oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych ma zastosowanie jedynie w budynkach, dla których pozwolenie na budowę wydano przed 16.12.2002 r.
Jeżeli nie jest planowane całkowite docieplenie ścian, stropodachu lub dachu, prosimy o podanie procentu docieplanej powierzchni w ogólnej powierzchni tych przegród [%].
2.      Rozeznanie cen rynkowych materiałów oraz usług firm wykonujących montaż, na tej podstawie prosimy o wyznaczenie szacunkowego kosztorysu inwestycji (cena z VAT).
3.      Informacje dotyczące dotychczasowego źródła ciepła. tj.: typ, firma, moc, rok produkcji, liczba sztuk. Programem objęte są wyłącznie budynki mieszkalne zasilane w ciepło ze źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.
4.      Planowana data zakończenia realizacji zadania (nie później niż do dnia 31.05.2018 r.)
5.      Numer Księgi Wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem.
6.      Numer działki, na której zlokalizowany jest budynek objęty wnioskiem.
7.      Udział procentowy powierzchni, na której jest prowadzona działalność gospodarcza (w tym najem, dzierżawa, użyczenie) w odniesieniu do całkowitej powierzchni użytkowej budynku, (zgodny z decyzją w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości), jeżeli w budynku objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza.
 Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów wymaganych na etapie składania wniosku:
1.      Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, nie starszy niż 6 miesięcy (odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu) lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych dostępny na https://ekw.ms.gov.pl
2.      Zdjęcie obecnego źródła ciepła - w przypadku, jeżeli nie zostało zlikwidowane przed dniem 15.05.2017 r. oraz budynku przewidzianego do termoizolacji. W przypadku likwidacji obecnego źródła opalanego paliwem stałym przed dniem 15.05.2017 r. imienny dokument zezłomowania - karta przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac).
3.      Dokumenty zatwierdzające do realizacji zadanie zgodnie z Prawem budowlanym, zgodnie z pkt VI niniejszego wniosku lub dokumenty potwierdzające wystąpienie Wnioskodawcy do właściwych organów o wydanie tych dokumentów.
4.      W przypadku, gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel nieruchomości objętej wnioskiem do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli na wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie oraz na realizację inwestycji objętej wnioskiem (wzór oświadczenia współwłaściciela dostępny jest na stronie internetowej Funduszu).
Wniosek można pobrać ze strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: http://www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html lub w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w czasie funkcjonowania punktu konsultacyjnego.
Telefon kontaktowy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 32 60 32 252.

Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud