Nabór na Wykonawców „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”

Znalezione obrazy dla zapytania program ograniczenia niskiej emisji
W związku z uruchomionym przez Gminę Kuźnia Raciborska „Programem Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”, ogłaszamy zaproszenie do uczestnictwa w naborze otwartym na Wykonawców modernizacji źródeł ciepła w budynkach.

Celem „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska” jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w Budynkach stanowiących własność mieszkańców.
Celem naboru jest modernizacja kotłów, polegająca na wymianie niskosprawnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła, takie jak kocioł opalany węglem, kocioł na biomasę/pellet, kocioł gazowy LPG oraz kocioł olejowy.
Do Programu zakwalifikowane są następujące urządzenia grzewcze:
  • kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012,
  • kocioł opalany biomasą, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012,
  • kocioł LPG,
  • kocioł olejowy.
W celu uczestnictwa w Programie należy przedstawić ofertę wraz z następującymi dokumentami:
1
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
2
Dane teleadresowe, zaświadczenie o numerze posiadanego rachunku bankowego, dane osobiste do podpisania umowy.
3
Oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania Regulaminu Programu, terminowego wywiązywania się z prac oraz udzielenia pomocy merytorycznej i technicznej Inwestorowi.
4
Dokumentacja potwierdzająca przygotowanie zawodowe do realizacji robót, w tym: uprawnienia dot. eksploatacji i nadzoru oraz inne dokumenty stwierdzające prawo wykonywania zawodu.
5
Wykaz wykonanych modernizacji w ramach PONE lub prywatnych zleceń (opcjonalnie).
6
Autoryzacje Producentów, których urządzenia zostaną zakwalifikowane do udziału w PONE (oświadczenie producenta kotłów, że firma jest autoryzowanym instalatorem, ukończyła szkolenie w zakresie budowy, rozruchu i montażu kotłów).
7
Proponowany wykaz kotłów zgłoszonych do „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”, spełniających wymagania Regulaminu.
8
Dokumentacja techniczno-ruchowa potwierdzająca spełnienie wymagań Regulaminu.
9
Deklaracja o zabezpieczeniu przed niedozwolonym spalaniem odpadów.
10
Zaświadczenie o zabezpieczeniu przed możliwością cofnięcia się płomienia do podajnika paliwa.
11
Wzór karty gwarancyjnej potwierdzającej, co najmniej 60 miesięczną gwarancję na montowane urządzenie.
12
Certyfikat lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań, które zostały wykonane przez akredytowane, przez Polskie Centrum Akredytacji, laboratorium, potwierdzające spełnienie wymogów 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012.
13
Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: ważne badania emisyjności kotła, dopuszczenie kotła do obrotu handlowego

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Termin realizacji Programu PONE: do 15 października 2017 roku.
Uczestnik naboru otwartego przedstawia ofertę uczestnictwa zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
Uczestnik naboru otwartego ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty uczestnictwa.
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 47-420 Kuźnia Raciborska, w opisanym segregatorze/skoroszycie: „PONE-Wykonawca”, w terminie do 30 lipca 2017 r.
Oferty będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty złożenia.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  1. jest ona sprzeczna z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu,
  2. oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu.
Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące naboru oraz Programu można otrzymać pod numerem telefonu (32) 419 14 17 wew.129, 131 oraz w terminie od 1 czerwca 2017 r. wew. 107.
Poniżej link do Uchwały Nr XXX/282/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”:
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud