Początek roku szkolnego

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

      8.00 - msza w kościele parafialnym w Rudach

      9.00 - spotkanie w szkole w klasach z wychowawcami

      9.30 - apel dla klas I-III 

      10.00 - apel dla klas IV-VIII 

      10.45 - zakończenie zajęć

Apele odbędą się na podwórku szkolnym (w razie niepogody na sali gimnastycznej)

 

 

Godziny kursowania autobusu szkolnego w dniu 1 września:

7.00

7.03

7.05

7.08

7.17

7.18

7.20

7.24

7.27

7.35

7.38

7.45

7.48

7.53

7.58

8.05

 

8.15

8.18

8.22

8.25

8.28

8.35

8.38

8.40

8.41

8.45

 

 

10.50

11.10

11.30

 

 

 

 

 

 

 

DOWOZY DO SZKOŁY

Ruda Kozielska – „Quid ad te”

Ruda K..–centrum-2-gi przystanek PKS

Ruda Kozielska -3-ci przystanek PKS

- przyjazd do szkoły

Szymocice przystanek PKS

hotel Laskowo

Jankowice przystanek PKS

Kolonia Renerowska przystanek PKS

- przyjazd do szkoły

Podbiała 2

hotel „Pod Dębem”

Biały Dwór

Przerycie (jeden przystanek)

Brantolka

- przyjazd pod kościół

- szkoła i przedszkole w Rudach

 

Szymocice przystanek PKS

Jankowice przystanek PKS

Kolonia Renerowska przystanek PKS

przedszkole w Rudach

– przyjazd do szkoły 

Ruda Kozielska – „Quid ad te”

Ruda K. –centrum-2-gi przystanek PKS

Ruda Kozielska -3-ci przystanek PKS

przedszkole

– przyjazd do szkoły

 

ODWOZY ZE SZKOŁY

Jankowice, Szymocice

Biały Dwór, Przerycie, Podbiała, Brantolka

Ruda Kozielska

 

 Początek roku szkolnego 2017 / 2018 - Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu

 

Share:

Komunikat w sprawie zakazu korzystania z wód Odry do pojenia zwierząt!

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że do czasu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji masowego śnięcia ryb, należy bezwzględnie powstrzymać się od używania do pojenia takich zwierząt wodą pochodzącą z Odry i jej dopływów.

 

Dotyczy to rolników utrzymujących zwierzęta, w tym zajmujących się chowem lub hodowlą bydła, na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego.

 

 

Treść pisma pod linkiem:

PISMO

 

 Gmina Mełgiew -melgiew.pl, urząd, gmina, mełgiew, lubelskie, powiat,  świdnicki. :: Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Share:

Komunikat hydrologiczny o stanie rzek na terenie gminy Kuźnia Raciborska

Informujemy, że sytuacja hydrologiczna poziomu rzek na terenie gminy Kuźnia Raciborska na bieżąco jest monitorowana przez służby kryzysowe.

Rzeka Ruda aktualnie znajduje się na poziomie stanów ostrzegawczych i nie zagraża mieszkańcom. Zrzut wody ze zbiornika Rybnik będzie większy, lecz utrzymany w bezpiecznych stanach.

Rzeka Odra znajduje się na poziomie stanów poniżej ostrzegawczych, nie stanowi zagrożenia.

Nadal nieprzejezdna jest ulica Browarna pod wiaduktem kolejowym w Kuźni Raciborskiej.

Prognozowane są jeszcze dwa dni opadów deszczu.

 

 

 Komunikaty hydrologiczne - Gmina Korczew - Portal gov.pl

Share:

Parafialna Piesza Pielgrzymka na Górę Świętej Anny

 W dniach od 26 do 28 sierpnia odbędzie się Parafialna Piesza Pielgrzymka na Górę Świętej Anny. Zapisy od 17 do 24 sierpnia w godz. 10.00-18.00 u pani Justyny Węglorz. Brantołka ul. Mickiewicza 2a.

 27 sierpnia (sobota) będzie możliwość wyjazdu na Górę Św. Anny autokarem. 

Zapisy u pani Justyny lub u ks. proboszcza (koszt wyjazdu 25 zł). 

 

U pani Justyny można składać zalecki za zmarłych, polecanych w modlitwie podczas Drogi Krzyżowej.

 

 Góra Świętej Anny – Wikipedia, wolna encyklopedia

Share:

Zapraszamy na dożynki gminno-powiatowe do Grzegorzowic

 https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2022/dozynki_powiat_2022.jpg

Share:

Dodatek węglowy - aktualizacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej informuje, że można składać wnioski o dodatek węglowy w tut. MOPS od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30.

Prosimy o składanie wypełnionych wniosków.

Dodatek węglowy - komu przysługuje

 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Ustawa wprowadza wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi min. 85% węgla kamiennego. Dodatek jest przyznawany jednorazowo, w kwocie 3000 zł na jedno gospodarstwo domowe.

 

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy są spełnione dwa warunki:

głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

 Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i jest przyznawany jednorazowo na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym, dlatego w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa zostanie on przyznawany temu z wnioskodawców, który złoży wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 Przez gospodarstwo domowe, o którym tu mowa, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Jakie osoby mogą składać wniosek

 

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek węglowy przysługuje mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terenie Polski:

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom przebywającym legalnie na terytorium Polski;

3) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kiedy złożyć wniosek

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 Kiedy nastąpi wypłata dodatku

Dodatek węglowy ma być wypłacany w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

 Najpierw wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jeżeli weryfikacja potwierdzi prawo do dodatku, zostanie on przyznany bez konieczności wydawania decyzji w tej sprawie. Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał takiego adresu, to informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie mu udzielana osobiście (o takiej możliwości wnioskodawca ma być informowany przy składaniu wniosku).

Najważniejszą informacją jest jednak to, że nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 Jeżeli weryfikacja nie potwierdzi prawa do dodatku, zostanie wydana decyzja o odmowie przyznania dodatku.

 Forma "decyzji" będzie również wymagana do uchylenia decyzji oraz do rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego.

Wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dzięki tej klauzuli organy będą miały uprawnienie do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia świadczenia.

 Dodatek węglowy zwolniony z podatku, wyłączony z dochodów i spod egzekucji

 Dodatek węglowy ma za zadanie wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu węgla w sytuacji rosnących jego cen, nie jest zaś dochodem członków tych gospodarstw. Dlatego ustawa przewiduje przepisy:

zwalniające dodatek węglowy od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 52jc updof), wyłączające dodatek węglowy spod egzekucji (art. 833 § 6 k.p.c., art. 10 § 4 i art. 80 § 2a pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz skutkujące nieuwzględnianiem dodatku węglowego przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu (art. 26 ust. 7e updof, art. 8 ust. 4 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej)

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022 r. poz. 1692

Więcej informacji  można uzyskać pod numerem telefonu (32) 419-10-73, wew.29 lub 30.

 WNIOSEK DO POBRANIA

Rada Ministrów przyjęła nowe rozwiązania dla węgla - Ministerstwo Klimatu i  Środowiska - Portal Gov.pl

 

Share:

Dożynki w Bolaticach

 Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

Share:

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

 Druga drużyna z Rudy Kozielskiej miała najlepszy czas w ćwiczeniu bojowym i pokonała gospodarzy i strażaków z Turza, w rozegranych w niedzielę 14 sierpnia zawodach. Tytułu mistrza gminy z ostatnich zawodów, jeszcze sprzed pandemii, broniła tu OSP Budziska, która ostatecznie zajęła piątą lokatę w gronie siedmiu startujących.

Ruda Kozielska II w sztafecie uzyskała gorszy wynik (71,53) od Siedlisk (69,83) i Rudy (65,96), ale łączną punktację po zestawieniu z tzw. bojówką miała już najlepszą - 118,98.

Faworyt - OSP Budziska uzyskał tu 125,53.

Strażaczki miały na zawodach tylko jedną drużynę - gospodarzy. W sztafecie panie uzyskały rezultat 78,00; w bojówce - 82,21.

Rywalizację w kat. CTIF stoczyły ekipy z Budzisk i Jankowic. Lepsi byli ci pierwsi z punktacją 970 do 921.

Długo trwała narada nad końcową klasyfikacją, zgłoszono 4 protesty, odnotowano 2 kontuzje.

 

Ruda Kozielska wygrała w debiucie zawody gminne OSP w Siedliskach - zdjęcia 

 

Share:

Zebranie Wiejskie

ZAWIADOMIENIE


Informuje się mieszkańców Rud, żew Piątek 19 sierpnia O GODZ. 17.00

W ŚWIETLICY OSP RUDY

odbędzie się

Zebranie Wiejskie

Proponowany program zebrania :

- OTWARCIE ZEBRANIA

- SPRAWDZENIE KWORUM I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI

- ZMIANY ZADAŃ Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU

- ZAPYTANIA I WNIOSKI

- ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA


W przypadku nie uzyskania w pierwszym terminie obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 19.08.2022 r. godz. 17.15

Share:

DODATEK WĘGLOWY

 Szanowni Mieszkańcy!

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym. Przewiduje ona dodatek w wysokości 3000 zł, który przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, więc czekając na publikację w Dzienniku Ustaw oraz na wydanie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego, proszę śledzić w najbliższych dniach naszą stronę internetową oraz profil FB.

Wnioski będą przyjmowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (przyjmowanie stron od 7:30 do 14:30) w dniach od poniedziałku do piątku.

 

Linki:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/aby-otrzymac-dodatek-weglowy-trzeba-zlozyc-wniosek-do-30-listopada

 

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/ustawa-o-dodatku-weglowym-podpisana-,57505

 

 

Share:

Zmiana godzin pracy KASY Urzędu w okresie 9-29.08.2022

Szanowni mieszkańcy

w okresie 9.08.2022 r.– 29.08.2022 r.

KASA Urzędu Miejskiego

przy ul. Słowackiego 6 (budynek ZGKiM)

 

będzie czynna od 12:30 do 14:30

 

 

 Zmiana godzin pracy kas w Urzędzie Miasta | Urząd Miasta

 

 

Share:

Informacja dla rolników - akcyza


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

w okresie 9.08.2022 r.– 29.08.2022 r.

sprawy związane z akcyzą dla rolników prosimy załatwiać w pokoju nr 0.18

 

w godzinach 7:30-12:00

 

 

 Wójt Gminy Wólka przypomina, że: | Gmina Wólka

Share:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA Z DNIA 03.08.2022 ROKU

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

Z DNIA 03.08.2022 ROKU

o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.503) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2022r. poz.1029, ze zm.), zawiadamiamo podjęciu przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej:

-           uchwały Nr L/397/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 czerwca 2022 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Budziska, zwanego dalej planem,

-           uchwały Nr L/398/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 czerwca 2022 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Turze, zwanego dalej planem.

Granice obszarów objętych projektem ww. planów, określają załączniki graficzne (odpowiednio, dla każdego projektu planu), stanowiące integralne części ww. uchwał.

Dane przestrzenne dostępne są pod adresem:

-          https://administracja.gison.pl/proplan/PrzystapienieEtap/DownloadAsGml/1456 (uchwała Nr L/397/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 czerwca 2022 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Budziska),

-          https://administracja.gison.pl/proplan/PrzystapienieEtap/DownloadAsGml/1455 (uchwała Nr L/398/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 czerwca 2022 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Turze).

Zainteresowani mogą składać wnioski do  ww. miejscowych planów, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskow terminie 21 dni od daty ogłoszenia w prasie, tj. do dnia 30.08.2022 roku.

Wnioski należy składać:

1)     w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47 – 420 Kuźnia Raciborska;

2)     ustnie do protokołu, w pokoju nr 017, w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15, w godzinach pracy urzędu;

3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczta@kuzniaraciborska.pllub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowe projekty planów – Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2022r. poz.503).

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowych planów, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planów, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://kuznia-raciborska.finn.pl/rodo .

                                                                

                                                                              Z up. BURMISTRZA
                                                                 /-/ mgr inż. Sylwia Brzezicka-Tesarczyk
                                                                              Zastępca Burmistrza
                                                                           Miasta Kuźnia Raciborska

 

 

 

Share:

Praca dla opiekuna w autobusie szkolnym

https://kuzniaraciborska.pl/images/2022/ogloszenie_dowozenie.jpg

Share:

Zapraszamy na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

https://kuzniaraciborska.pl/images/2022/zawody_strazackie.jpg

Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud