Dotacja na kotły

Dotacje na kotły – Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) w Kuźni Raciborskiej

Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska,
W dniach od 8 czerwca 2017 r. do 20 czerwca 2017 r. będzie przeprowadzony nabór wniosków o dotację w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”, którego celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza
z procesów spalania paliw stałych w budynkach stanowiących własność mieszkańców.
Wzór wniosku do pobrania poniżej:
Wnioski wraz z załącznikami można również odebrać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 16 (II piętro) oraz w pokoju nr 3 (parter).
Do wniosku należy dołączyć:
1)      oświadczenie o tytule prawnym do władania nieruchomością (pobierz pdf>>>, pobierz doc>>>),
2)      wstępną opinię kominiarską (w przypadku urządzeń grzewczych, gdzie emitorem spalin jest komin),
3)      zdjęcie likwidowanego źródła.
W przypadku współwłasności, wniosek składają wszyscy współwłaściciele. Właściciel lub współwłaściciele mogą działać przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa tutaj (pobierz pdf>>>, pobierz doc>>>)
Wnioski można składać osobiście w tutejszym Urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska z dopiskiem „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”

Ważne informacje:
Składając wniosek należy spełnić poniższe kryteria:
 • Brak zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy Kuźnia Raciborska.
 • Budynek oddany do użytkowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami) przed datą złożenia niniejszego wniosku.
 • Posiadanie tytułu prawnego do Budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Kuźnia Raciborska, zgodnie z oświadczeniem.
 • W Budynku zainstalowane jest Stare źródło ciepła - niskosprawny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe (po zakwalifikowaniu do Programu, Stare źródło ciepła trzeba będzie zlikwidować/zezłomować i przedstawić dokument wystawiony przez przedsiębiorcę prowadzącego skup złomu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru odpadów).
 • Nowe źródło ciepła będzie jedynym istniejącym źródłem ciepła Budynku przez okres 5 lat.

Dodatkowe informacje:
 • Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych (np. termowentylatorów, grzejników olejowych, grzejników na propan-butan, pieców kuchennych).
 • Mieszkaniec dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego kotła  (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie – pobierz>>>). Wybór Wykonawcy następuje z listy Wykonawców opublikowanej na stronie Urzędu (lista zostanie opublikowana w późniejszym terminie).
 • Dotacja, o której mowa w Regulaminie, może zostać przeznaczona na realizację inwestycji związanej z modernizacją systemu grzewczego polegającej na likwidacji niskosprawnego i nieekologicznego kotła na paliwo stałe, niespełniającego wymagań klasy 5 i wyższej (według normy PN EN303-5:2012), i jego zastąpieniu:
1)      kotłem opalanym paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniającym wymogi 5 klasy wg kryteriów
          zawartych w normie PN EN303-5:2012;
2)      kotłem opalanym biomasą, spełniającym wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012;
3)      kotłem LPG;
4)      kotłem olejowym.
 • Wielkość dotacji wynosić będzie 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 6.000 zł na budynek w okresie 5 lat.
 • Jeżeli w budynku prowadzona jest przez mieszkańca działalność gospodarcza, udzielenie dotacji nastąpi pod warunkiem zapewnienia odrębnego źródła ciepła dla części Budynku związanej z działalnością gospodarczą. Zapewnienie wymaga złożenia przez Inwestora pisemnego oświadczenia.

Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu można uzyskać pod numerem telefonu (32) 419 14 17, wew.129, 131 oraz w terminie od 1 czerwca 2017 r. wew. 107.

Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
 • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud