Nabór na stanowisko Dyrektora ZGKiM w Kuźni Raciborskiej

Znalezione obrazy dla zapytania nabór na wolne stanowiskoBurmistrz Miasta Kuźnia Raciborska
ogłasza nabór na stanowisko
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
Nazwa i adres jednostki: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 6 


1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe;
3) co najmniej 5-letni staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej w charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
4) co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) nieposzlakowana opinia;
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów w zakresie zadań realizowanych przez zakłady komunalne;
2) znajomość przepisów prawa: ustawa o  gospodarce  komunalnej; ustawa o gospodarce nieruchomościamiustawa o  ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa prawo budowlane, ustawa o pracownikach samorządowych;
3) umiejętność organizacji pracy, kierowaniem zespołem i współdziałaniem w zespole, samodzielność i kreatywność;
4) znajomość procesów remontowo – inwestycyjnych;
5) doświadczenie w realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) kierowanie działalnością ZGKiM w Kuźni Raciborskiej oraz reprezentowanie zakładu na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek ZGKiM w Kuźni Raciborskiej;
3) tworzenie warunków do realizowania przez ZGKiM w Kuźni Raciborskiej jego zadań statutowych poprzez właściwe realizowanie zadań, gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym, oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe i zgodne z prawem wykorzystanie;
4) wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników ZGKiM w Kuźni Raciborskiej;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.  List motywacyjny;
2.  Życiorys zawodowy;
3.  Kwestionariusz osobowy;
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje (dopuszczalne są kserokopie);
5.   Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
7.   Oświadczenie (własnoręcznie podpisane) z klauzulą:
a)   „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”,
b)   przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5. Warunki pracy na stanowisku:
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej, 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 6, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu. Narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy, na stanowisku pracy występują obciążenia: narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego, praca przy komputerze, czynności wykonywane w pozycji siedzącej, praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku, wymiar czasu pracy - etat, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Praca biurowa w siedzibie Zakładu ale wymagająca również wyjazdów służbowych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Dokumenty należy składać w terminie do 22 grudnia 2017 r. do godz. 12:00 Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,  adres: 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 4; I piętro, pokój 4, bądź listownie na adres  Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko pracy – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej”. Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym, kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru, podczas którego zostanie sprawdzony poziom wiedzy kandydata ubiegającego się o stanowisko. Kandydaci o dopuszczeniu do drugiego etapu naboru, oraz o terminie i miejscu zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 032-419-14-17 wewn.115. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Inne informacje:
1.    Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
2.    Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.


                                                                                                          BURMISTRZ
                                                                                                      inż. Paweł Macha

Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud