KONKURS NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA III SOBIESKIEGO W RUDACH

Znalezione obrazy dla zapytania nabór na wolne stanowiskoDyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach
ogłasza nabór na wolne stanowisko KSIĘGOWEGO  – 1/2  etatu

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne;
4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
b) ukończyła szkołę średnią o profilu ekonomicznym i posiada co najmniej 5- letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. WYMAGANIA DODATKOWE
Dodatkowo preferowane w konkursie będą:
- znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, rozliczeń ZUS, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo Oświatowe oraz Karty Nauczyciela,
- znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, znajomość programu Płatnik, programów finansowo-księgowych i płacowych
- znajomość najważniejszych przepisów związanych z funkcjonowaniem finansów i budżetu placówek oświatowych
- doświadczenie w obsłudze księgowej placówek oświatowych.
- cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA ZAJMOWANYM STANOWISKU OBEJMUJE:
- całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki w świetle obowiązujących przepisów prawno-księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych,
- przygotowywanie planów ekonomiczno-finansowych jednostki,
- sporządzanie deklaracji podatkowych,
- sporządzanie deklaracji ZUS,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
- księgowanie faktur,
- współpraca z główną księgową,

4. WYMAGANE DOKUMENTY:
1)  kopie posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
2)  oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
3)  oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
4)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
5)  życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
6)  zaświadczenie o stanie zdrowia (braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku księgowego),

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach, ul. Rogera 2 w terminie do 19 XII 2017  r. włącznie do godziny 12.00. Czas pracy sekretariatu – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00. Dokumenty mogą być przesłane również listem poleconym lub pocztą kurierską. Datą przyjęcia dokumentów będzie data wpływu do sekretariatu jednostki.

6. INFORMACJE DODATKOWE:
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja dotycząca wyniku postępowania konkursowego zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły www.sprudy.szkolnastrona.pl w zakładce OGŁOSZENIA oraz na tablicy informacyjnej szkoły.
Zatrudnienie planowane jest z dniem 2 stycznia 2018 r.
Rudy, 11 grudnia 2017 r.                                                                                                                                                                 
Adrian Plura
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud