Sesje Rady Miejskiej

W poniedziałek i we wtorek odbędą się kolejne Sesje Rady Miejskiej.


W dniu 19 marca 2018 roku o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej
ul. Słowackiego 4 odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXIX/2018 z dnia 02.02.2018
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
6. Przedstawienie Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska – Etap I, uchwalonego uchwałą Nr XXX/279/2017
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 11 maja 2017r. (Dz. U. Woj. Śl. Poz.3139 z dnia 16 maja 2017 r.),
7.2. przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023,
7.3. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w 2018
roku”,
7.4. udzielenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kuźnia Raciborska na zakup opału w 2018 r.,
7.5. podziału Gminy Kuźnia Raciborska na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej,
7.6. podziału Gminy Kuźnia Raciborska na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
7.7. ustalenia terminu naboru wniosków na realizację zadania w 2018 roku z zakresu ochrony powietrza, polegającego na modernizacji źródeł ciepła w
budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych, realizowanego w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia
Raciborska”, oraz określenia ilości modernizacji,
7.8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
7.9. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
7.10. inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.
8. Przedstawienie szczegółowych informacji i wyjaśnień w zakresie wyłaniania podmiotu do odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych
powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska na rok 2018 .
9. Interpelacje, zapytania.
10. Wnioski.
11. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących
12. Zakończenie obrad.


Zawiadamia się Mieszkańców, że w dniu 20 marca 2017 roku o godz.15.00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis .
  4. Zakończenie obrad.    

Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud