Informacja dla rodziców, którzy zamierzają zapisać dzieci do klasy pierwszej - rok szkolny 2016/2017

Informujemy, iż 3 marca 2016 roku ukazało się na stronie internetowej gminy Zarządzenie Nr 

B.0050.30.2016 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 

29 stycznia 2016 r. 
w sprawie 

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia 

Raciborska na rok szkolny 2016/2017. 

Poniżej treść zarządzenia: 

Zarządzenie Nr B.0050.30.2016
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska na rok szkolny 2016/2017

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) oraz  § 14 ust 2 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczenia na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dotyczącym roku 2016/2017 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Edukacji, Sportu i Promocji, Urzędu Miejskiego.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
(-) Paweł Macha

Załącznik do Zarządzenia  nr B. 0050.30.2016
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 29 stycznia 2016 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KUŹNIA RACIBORSKA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

LP
Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 1 kwietnia 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. do godz. 15.00
od 17 sierpnia  2016 r. do 19 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
do 21 kwietnia 2016 do godz. 15.00
do 22 sierpnia 2016 do godz. 15.00
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
25 kwietnia 2016 godz. do godz. 12.00
23 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00
4.
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym
od 25 kwietnia 2016 r. do 27 kwietnia 2016 r. do godz. 15.00
od 23 sierpnia  2016 r. do 25 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
29 kwietnia 2016 godz. do godz. 12.00
26 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud