XXVIII Sesja Rady Miejskiej

W dniu 23 marca 2017 roku ( w czwartek ) o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Projekt porządku obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXVII/2017 z dnia 30.01.2017
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
 5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
 6. Informacje na temat znowelizowanych przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewów.
 7. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej oraz Komisji Statutowej – za 2016 rok.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1. zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
8.2. zmian w WPF,
8.3.wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
8.4. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kuźnia Raciborska na zakup opału w 2017 roku,
8.5. określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
8.6. określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
8.7. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
8.8. zmiany Uchwały nr XXXII/270/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia          02.06.2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć           nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela,
8.9. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w 2017 roku”,
8.10. zmiany uchwały XXVI/231/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,
8.11. przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kuźnia Raciborska”,
8.12. podziału instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach.
 1. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok”.
 1. Przedstawienie Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.
 1. Przedłożenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kuźnia Raciborska w roku szkolnym 2015/2016.
 1. Interpelacje, zapytania.
 2. Wnioski.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących
 4. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
 • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud