Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska

Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska
 15.03.2017 r .
Szanowni Państwo!
Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej przystępuje do opracowywania „Gminnego Programu Rewitalizacji”. W okresie od 22.03.2017 r. do 15.04.2017 r. będą trwać konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska.
Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:
1) zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego od 22 marca 2017 r. do 15 kwietnia 2017 r.
2) spotkanie z interesariuszami z podobszarów rewitalizacji, podczas którego zbierane będą uwagi w formie ustnej w dniu 10.04.2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska,
3) zbieranie uwag ustnych w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47‑420 Kuźnia Raciborska w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu.
Szczegółowe informacje wraz z projektem uchwały i formularzami konsultacyjnymi dostępne są na stronie internetowej Gminy Kuźnia Raciborska (http://www.kuzniaraciborska.pl/) oraz w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu.
                                                                                          Z poważaniem
                                                                      BURMISTRZ MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA
                                                                                        /-/ Paweł Macha
Załączniki:


                Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej rozpoczął prace nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, który stanowić będzie wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów gminy znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych.
                Zgodnie z definicją, rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
                Gmina pozyskała na ten cel fundusze z Unii Europejskiej i z budżetu państwa. W dniu 13 grudnia 2016 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Kuźnia Raciborska a Województwem Śląskim.
                Celem projektu jest opracowanie Programu Rewitalizacji i uruchomienie procesów rewitalizacyjnych w sposób kompleksowy dla poprawy jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów Gminy.
Prace nad Programem Rewitalizacji obejmują:
  • opracowanie pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów,
  • zdiagnozowanie problematyki i ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych przy zachowaniu synchronizacji działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej,
  • dobranie narzędzi i interwencji dostosowanych do potrzeb Gminy,
  • wyznaczenie zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację programu,
  • włączenie partnerów i interesariuszy procesu rewitalizacji (lokalna społeczność, przedsiębiorcy, eksperci) w proces programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych,
  • prowadzenie konsekwentnego i trwałego dialogu z podmiotami i grupami, których rewitalizacja będzie dotyczyć.
                Program Rewitalizacji zostanie opracowany przez zewnętrznych ekspertów przy ścisłej współpracy pracowników Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.
                Zadania ujęte w Programie Rewitalizacji stanowić będą podstawę do ubiegania się o fundusze z UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020.
                Projekt pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska” realizowany jest w 90% ze środków zewnętrznych (85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, oraz 15% z budżetu państwa) oraz w 10% z budżetu Gminy Kuźnia Raciborska.

Wartość projektu: 51 600,00 zł
Dofinansowanie: 46 440,00 zł (85% Fundusz Spójności, 15% budżet państwa)
Budżet Gminy: 5 160,00  zł
Termin realizacji projektu:  do dn. 30.06.2017 r.
                W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym Gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.
Anonimowe ankiety przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także zaplanowania działań mających na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego.
Ankietę w wersji pdf można pobrać poniżej:
Ankietę można również wypełnić online, korzystając z poniższego linku:
Ankietę będzie można wypełnić do dnia 17.02.2017 r.

Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud