Ogłoszenie o przetargu nieruchomość w Kuźni Raciborskiej

Znalezione obrazy dla zapytania ogloszenie Kuźnia Raciborska, 4.09.2019 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kuźni Raciborskiej, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji numerem 409/1 k.m3, użytek Bp, KW GL1R/00034725/2, o powierzchni 2,2372ha.

Działka ta położona jest na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty handlu hurtowego usługi oznaczonych symbolem 4U.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań zapisanych w księdze wieczystej.
Działka 409/1 k.m3 posiada dostęp do drogi publicznej ul. Tartacznej i ul. Kolejowej.
Cena wywoławcza 545.000,-zł(brutto), wadium wynosi 10% - 54.500,-zł.
Przetarg odbędzie się 12.11.2019 r., o godz. 9.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium najpóźniej w dniu 5.11.2019 r.
W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpisz KRS bądź CE i DG (zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana).
Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:
ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.
Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191454.BURMISTRZ
/-/inż. Paweł Macha
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud