UWAGA PILNE! Niska emisja. Możliwość napisania wniosku przy pomocy doradców w Urzędzie Miejskim

UWAGA PILNE!Niska emisjaMożliwość napisania wniosku przy pomocy doradców w Urzędzie Miejskim

Program pilotażowy WFOŚiGW do dnia 22 lipca br.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchomił program pilotażowy „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”.
O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 
Kwotę dofinansowania stanowi odpowiedni procent kosztów kwalifikowanych:
- 25 % w przypadku modernizacji źródła ciepła- 15 % w pozostałych przypadkach- lecz nie więcej niż:
 

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 11 do 22 lipca 2016 roku. Wnioski można przesyłać również drogą pocztową. Szczegółowe informacje, regulamin oraz wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej:
Uwaga:
W Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w sali nr 3 (parter) uruchomiony zostanie bezpłatny punkt konsultacyjny dla osób planujących złożyć wniosek do WFOŚiGW w Katowicach. Punkt czynny będzie w następujących terminach:
12.07.2016 r.              09:00 – 16:0014.07.2016 r.              09:00 – 16:0018.07.2016 r.              09:00 – 16:00
W tych samych terminach będzie również możliwość zadawania konsultantom pytań drogą telefoniczną: 32 419 14 17 wewn. 129.

Prosimy o przygotowanie poniższych informacji niezbędnych podczas opracowania wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW w Katowicach:

 1. Określenie zakresu rzeczowego planowanego do realizacji (prosimy o wybranie jednego zakresu):

 1) Kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012

2) Kocioł gazowy

3) Kocioł olejowy

4) Kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 4 lub 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:20125:2012

5) Wymiennik ciepła / opłata przyłączeniowa do sieci cieplnej

6) Powietrzna pompa ciepła

7) Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe)

8) Kolektory słoneczne posiadające zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejski znak jakości „Solar Keymark”

9) Docieplenie ścian

10) Docieplenie stropodachów i dachów

11) Wymiana okien i drzwi zewnętrznych

12) Modernizacja lub budowa wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewaniaUwaga dot. podpunktów 9,10,11,12: Zastosowanie rozwiązań technicznych mających na celu zwiększenie oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych ma zastosowanie jedynie w budynkach, dla których pozwolenie na budowę wydano przed 16.12.2002 r.

Jeżeli nie jest planowana całkowita modernizacja powierzchni przegrody, prosimy o podanie procentu modernizowanej powierzchni w ogólnej powierzchni przegród [%]. 1. Rozeznanie cen rynkowych materiałów oraz usług firm wykonujących montaż, na tej podstawie prosimy o wyznaczenie szacunkowego kosztorysu inwestycji (cena z VAT).

Uwaga: Wartość nakładów inwestycyjnych, które mają być objęte dofinansowaniem, nie może być mniejsza niż 8.000,00 złbrutto.

 1. Informacje dotyczące dotychczasowego źródła ciepła, tj: rodzaj paliwa (węgiel, gaz, olej, biomasa, pompą ciepła), typ, firma, moc, rok produkcji,  liczba sztuk (dane dostępne, np. na tabliczce znamionowej kotła).
 2. Planowana data zakończenia realizacji zadania (nie później niż do dnia 30.09.2017 r.)
 3. Numer Księgi Wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem.
 4. Numer działki, na której zlokalizowany jest budynek objęty wnioskiem.
 5. Udział procentowy powierzchni, na której jest prowadzona działalność gospodarcza (w tym najem, dzierżawa, użyczenie) w odniesieniu do całkowitej powierzchni użytkowej budynku, (zgodny z decyzją ws wymiaru podatku od nieruchomości), jeżeli w budynku objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza.Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 11 do 22 lipca 2016 roku w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub można przesłać pocztą na wskazany adres.

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów  wymaganych na etapie składania wniosku:

 1. Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, nie starszy niż 6 miesięcy, odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. 
 2. Dokumenty zatwierdzające do realizacji zadanie zgodnie z Prawem budowlanym lub dokumenty potwierdzające wystąpienie Wnioskodawcy do właściwych organów o wydanie tych dokumentów.
 3. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest współwłaściciel nieruchomości objętej wnioskiem, do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli na wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie oraz na realizację inwestycji.


Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
 • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud