Podsumowanie kadencji 2015-2019

Znalezione obrazy dla zapytania sołtys i rada sołeckaDobiega końca kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej przypadająca na lata 2015-2019. Oto podsumowanie działań w tym okresie.


W ostatniej kadencji w Rudach udało nam się wspólnie załatwić lub wykonać następujące sprawy :
- kanalizacja ulic Dworcowa, Szkolna, Parkowa, Krótka, Gliwicka i część ulicy Rogera ( koszt 6 419 648,64 zł )
- rozpoczęto budowę kanalizacji na Brantolce i Przeryciu ( koszt 4.120.500,00 zł )
- wykonano oczyszczalnię ścieków przy Przedszkolu ( koszt 204 058,89 zł )
- wykonano szereg prac na kolejce wąskotorowej – peron, toalety, lokomotywownia, budynek stacyjny, garaże, przedłużenie linii do Rybnika-Stodół (koszt 2 308 474,93 zł )
- remont dyspozytorni na kolejce wąskotorowej ( koszt 50 569,48 zł )
- wyremontowano most na rzece Ruda na Brantolce ( koszt 1 087 000,00 zł )
- most na Wierzbniku, most na Paproci oraz przepusty na ulicy Cysterskiej, Brzozowej i Kozielskiej
- odnowiono dwie kładki nad Rudą oraz most w parku ( pomalowano )
- naprawiono nabrzeże przy Wierzbniku
- rozpoczął się remont głównego mostu na ulicy Rogera
- wybudowano wielofunkcyjne boisko przy szkole podstawowej ( koszt 309 994,05 zł )
- zakończono budowę wiaty biesiadnej "Stodoła" oraz doposażono ten obiekt w nagłośnienie, ławostoły itp.
- zakupiono dobrej klasy agregat prądotwórczy
- zainstalowano kamery monitorujące z podglądem na Policji
- wymieniono lub zamontowano nowe lustra przy ulicy Rogera i Rybnickiej
- postawiono nowe wiaty przystankowe na Białym Dworze i ul. Rybnickiej
- postawiono ławki i kosze na skwerze obok szkoły podstawowej
- zakupiono sprzęt na boisko do siatkówki plażowej przy szkole podstawowej
- zakupiono nowe bramki na boisko LKS Buk Rudy
- wykonano tzw. Siłownię pod chmurką przy szkole podstawowej
- wykonano kapitalny remont biura sołtysa tzw. "Sołtysówki" wraz z doposażeniem w sprzęt multimedialny
- upiększono przystanki autobusowe czyniąc z nich tzw. "witacze"
- wykonano remont dróg gminnych : Krótka, Parkowa, Szybki, Podbiała, Mickiewicza i Paproć, Aleja Lipowa ( reklamacja na złe wykonanie dwóch ostatnich dróg złożona została w Gminie (po interwencjach mieszkańców ) jeszcze w 2018 roku
- remont skrzyżowań ulicy Rybnickiej z Cegielską i Rogera
- otwarto punkt Poczty Polskiej ( najpierw w budynku szkoły podstawowej, później na stacji paliw)
- rozszerzono kurs autobusu szkolnego na Brantolkę
- remont wiaduktu na DW 919
- zakupiono kosze na śmieci na obiekt LKS Buk oraz do Przedszkola
- dofinansowano budowę wiaty edukacyjnej przy Przedszkolu
- zakupiono pięć skrzyń na piasek do poprawy bezpieczeństwa w zimie
- opracowana została mapa kanalizacji całego sołectwa
- w przysiółkach Biały Dwór i Przerycie postawiono nowe tablice ogłoszeń, wymieniono tablicę ogłoszeń naprzeciw szkoły
- doświetlono ulice Brzozową, Cegielską, Mickiewicza
- wymieniono słupy energetyczne na Koloni Renerowskiej, Dworcowej
- zakupiono siatki na boisko na Białym Dworze
- pozyskano teren na wykonanie placu zabaw na Brantolce
- zainstalowano linię światłowodową
- zorganizowano w okresie letnim Festyny "Powitanie Lata" oraz Biesiady dla seniorów i wieczory wigilijne dla osób starszych i samotnych
- wspierano i pomagano przy powstaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- uczestniczono w Dożynkach w Bolaticach, Dożynkach Gminnych oraz Parafialno-Diecezjalnych
- Rada Sołecka odbyła 34 spotkania
- odbyło się 7 Zebrań Wiejskich
- uczestnictwo w różnorakich imprezach, zebraniach itp. organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia działające w Rudach

          Jednocześnie kieruje szczególne podziękowania dla Stowarzyszeń działających w Rudach za cztery lata, mamy nadzieję dobrej i owocnej współpracy. Za wszelką pomoc dziękuje OSP Rudy, Kołu Gospodyń, LKS Buk Rudy, Uniwersytetowi Trzeciego Wieku oraz obu szkołom zarówno Szkole Podstawowej ( wcześniej ZSO ) jak i Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu. Dziękuję również za pomoc i wsparcie naszej parafii z proboszczami ( byłym Rafałem Wyleżoł i obecnym Sebastianem Śliwińskim ) na czele.
          Wreszcie dziękuję mieszkańcom Rud za pomoc, wyrozumiałość, ale i za "twórczą" krytykę. Na pewno była to dla mnie wskazówka czego brakuje i co trzeba jeszcze zrobić.
          Na pewno jest jeszcze wiele zadań i rzeczy do zrobienia. Brakuje chodników, dobrych dróg i wiele innych rzeczy. Mam nadzieję, że przy współpracy z lokalnym samorządem ( gmina, starostwo, Urząd Wojewódzki ) uda się jak najszybciej wiele z tych zadań zrealizować.
Podczas ostatniej kadencji na terenie Rud Gmina Kuźnia Raciborska wykonała następujące prace lub przygotowała projekty na kolejne zadania i inwestycje.

Rok  2015
Wydatki  realizowane z środków bieżących utrzymania :
 1. Dostawa i montaż wiat dla zawodników rezerwowych na boisko – 13.990,76 zł
 2. Remont drogi Al. Lipowa – 45.000,00 zł
 3. Remont przepustu na ul Cysterskiej – 146.500,00 zł
 4. Remont drogi od mostu Powstańców do Przerycia (równanie)- 6.150,00 zł
 5. Malowanie przystanku (Przerycie) – 1.600,00 zł
 6. Oznakowanie dróg – 1.700,00 zł
 7. Rozbiórka betonowego przystanku – 3.690,00 zł
 8. Dostawa i montaż wiaty przystankowej – 4.880,64 zł
 9. Remont drogi gminnej ( frez Szybki ) -14.000,00 zł
 10. Oświetlenie ul. Brzozowa – 36.070,00 zł
 11. Budowa budynku biesiadnego na boisku – 227.148,55 zł ( inwestycja dofinansowana w ramach programu RPO w kwocie 193.076,27 zł
 12. Remonty cząstkowe dróg gminnych – 8.765,00 zł
Projekt
 1. Projekt remontu przepustu na ul Cysterskiej – 11.685,00 zł
Łączna wartość wydanych środków :  535.579,95 zł
Rok  2016
Wydatki  realizowane z środków bieżących utrzymania :
 1. Utwardzenie drogi gminnej – 13.317,21 zł
 2. Inspekcja kanalizacji deszczowej Krótka – 1.040,58 zł
 3. Remont ul Krótkiej i Parkowej – 114.528,66 zł
 4. Czyszczenie kanalizacji ul Parkowa – 8.610,00 zł
 5. Utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa Rudy – 17.399,00 zł
 6. Naprawa poręczy most ul Powstańców – 1.722,00 zł
 7. Naprawa przepustu i dróg gminnych – 16.800,00 zł
 8. Remonty cząstkowe dróg gminnych – 7.662,55 zł
10.Remont mostu na ul Cysterskiej – 1.130.700,00 zł ( zadanie współfinansowane z środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 869.600,00 zł)
Projekty
 1. Projekt oczyszczalni ścieków – 15.990,00 zł
 2. Projekt oświetlenia ul Dworcowa – 2.400,00 zł
 3. Projekt oświetlenia ul. Mickiewicza – 3.100,00 zł
 4. Projekt remontu ul Krótkiej i Parkowej – 4.305,00 zł
 5. Projekt remontu mostu ul. Cysterska – 23.000,00 zł
 6. Projekt boiska Szkoła Rudy – 21.000,00 zł
 7. Projekt remontu budynku dworca kolejki wąskotorowej – 14.500,00 zł
Łączna wartość wydanych środków :  1.396.075,00 zł
Rok  2017
Wydatki  realizowane z środków bieżących utrzymania :
 1. Utwardzenie ul Rzecznej ( zakręt) – 11.200,00 zł
 2. Dostawa kruszywa na AL. Lipowa ( rozłożenie mieszkańcy we własnym zakresie ) – 5.513,75 zł
 3. Remont przepustu ul. Brzozowa – 32.984,23 zł
 4. Dostawa i montaż wiaty przystankowej – 5.372,64 zł
 5. Utwardzenie drogi boczna ul Rybnickiej – 12.945,75 zł
 6. Likwidacja latarni ul Dworcowa – 800,00 zł
 7. Inspekcja kanalizacji deszczowej ( Biały Dwór ) – 1095,93 zł
 8. Malowanie mostu drewnianego ( Al. Klodwiga ) – 14.000,00 zł
 9. Remont ul Podbiała 1 – 38.168,00 zł
 10. Wymiana stolarki dyspozytornia kolejka – 28.697,90 zł ( zadnie dofinansowane z Starostwa Powiatowego w Raciborzu w kwocie : 25.000,00 zł
 1. Wymiana dachu dyspozytornia Rudy - 50.569,48 zł ( zadanie dofinansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie : 20.000,00 zł)
 2. Piłkochwyt boisko Rudy – 5.658,00 zł
 3. Bramki boisko Rudy – 8.710,80 zł
 4. Czyszczenie rowu melioracyjnego ( Wodok) – 8.999,99 zł
 5. Utwardzenie ul Podbiała 2 frezem – 26.000,00 zł
 6. Wykonanie chodnika przy szkole – 3.105,00 zł
 7. Utwardzenie AL. Lipowa – 52.000,00 zł
 8. Wykonanie odwodnienia oraz dojazdu do śmietników w szkole – 17.000,00 zł
 9. Remont nawierzchni przystanek Rudy – 6.000,00 zł
 10. Remont mostu na ul Powstańców – 129.580,62 ( zadanie współfinansowane z środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 103.664,50 zł)
 11. Remont nawierzchni drogi ( boczna ul Kozielskiej) – 2.800,00 zł
 12. Remont nawierzchni ul Sobieskiego – 1.250,00 zł
 13. Utwardzenie nawierzchni ul Al. Lipowa – 8.550,00 zł
 14. Utwardzenie drogi gminnej ( boczna Kol. Renerowskiej ) – 5.396,00 zł
 15. Malowanie koperty punkt pocztowy – 600,00 zł
 16. Przyłącze kanalizacji do budynku dyspozytorni – 6.300,00 zł
 17. Remonty cząstkowe dróg gminnych – 11.766,00 zł
 18. Remont drogi ( Most Powstańców – Przerycie ) – 2.700,00 zł
 19. Budowa oczyszczalni ścieków – 204.058,89 zł ( zadanie dofinansowane z WFOŚ w kwocie :99.837,00 zł
 20. Budowa boiska szkoła – 309.994,05 zł ( zadanie dofinansowane z ministerstwa sportu w kwocie : 123.481,42 zł
 21. Budowa oświetlenia boisko szkoła – 99.376,21 zł
 22. Budowa ogrodzenia boisko szkoła – 94.602,36 zł
Projekty
 1. Projekt dyspozytorni – 11.865,00 zł
 2. Projekt remontu i rewitalizacji wagonowni i lokomotywowni – 39.965,00 zł
 3. Projekt odwodnienia ul Sobieskiego i Powstańców – 9.000,00 zł ( wartość kosztorysowa robót )
Łączna wartość wydanych środków :  1.266.625,60 zł
Rok  2018
Wydatki  realizowane z środków bieżących utrzymania :
 1. Dostawa kruszywa Al. Lipowa -1.383,75 zł
 2. Wymiana pokrywy włazu – 323,00 zł
 3. Remont przepustu ( boczna Cysterskiej) – 135.298,98 zł
 4. Przygotowanie miejsc parkingowych dla Camperów parking PIT – 3.175,00zł
 5. Remont sołtysówki – 6.600,00 zł
 6. Remonty przychodnia Rudy – 2.250,00 zł
 7. Utwardzenie ul Borowa – 16.000,00 zł
 8. Czyszczenie kanalizacji ul Cegielska – 2.466,32 zł
 9. Utwardzenie poboczy ul Cegielska – 15.751,00 zł
 10. Odtworzenie chodnika ul Cysterska – 3.000,00 zł
 11. Utwardzenie drogi frezem ( dojazd do zakładu p. Klimka ) – 10.333,60 zł
 12. Utwardzenie frezem drogi gminnej ul Szybki – 22.127,00 zł
 13. Utwardzenie drogi gminnej Al. Lipowa – 152.053,00 ( zadnie dofinansowane przez Lasy Państwowe w kwocie 93.000,00 zł)
 14. Utwardzenie drogi gminnej ul. Paproć wraz z remontem mostu – 141.500,00 zł ( zadnie dofinansowane przez Lasy Państwowe w kwocie 85.000,00 zł)
 15. Demontaż parku linowego na PIT – 1.620,00 zł
 16. Remont obiektu wagonowni na kolejce wąskotorowej – 921.269,51 zł
 17. Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na kino i salę konferencyjną – 379.925,88 zł
Projekty
 1. Termomodernizacja przedszkola – 35.823,75 ( projekt złożony do dofinansowania z programu termomodernizacji , wartość kosztorysowa robót 821.169,88)
 2. Projekt oświetlenia ul Brzozowa – 2.800,00 zł ( Wartość kosztorysowa robót 43.916,51 zł )
 3. Projekt zagospodarowania terenu Kolejki Wąskotorowej – 10.000,00 zł
 4. Projekt drogi boczna ul Kozielskiej ( równoległa ) – 15.000,00 zł
Wykonane 2018 : 1.878.700,79 zł
W miesiącu wrześniu złożono wniosek o dofinansowanie remontu ul Sobieskiego i Cysterskiej.Wartość złożonego wniosku 3.173.932,68 zł
Złożony jest  wniosek na głęboką termomodernizacje przedszkola wraz z wymianą pieca.
KANALIZACJA :
pierwszy odcinek 3,44 mln zł brutto
Brantolka 4,06 mln brutto

---------
Wojciech Węglorz - Sołtys
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
 • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud