Plan zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska. IB.6722.8.2015                                                            Kuźnia Raciborska, dnia 7 lipiec 2015 rok

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t., ze zm.) oraz na podstawie art. 21 ust.1, art. 39, art. 40,   w związku z art. 46 pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t., ze zm.), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę  Miejską w Kuźni Raciborskiej Uchwały Nr VIII/82/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska. Planem miejscowym został objęty obszar sołectw Rudy i Ruda Kozielska. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu planu.
Wnioski należy składać na piśmie, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia - w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej:
Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, 47- 420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4, e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb). W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny (właściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca, administrator, itp.).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt planu – Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t., ze zm.).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, w Referacie Inwestycji i Budownictwa, pokój nr 2, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych, pod numerem telefonu: 32 419 14 17, wew. 113.
  
BURMISTRZ MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud