Pamiętajmy o opróżnianiu szamb

Przypominamy, że mieszkańcy naszej Gminy którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej mają obowiązek oddania co najmniej dwa razy w roku nieczystości ciekłych. Poniżej apel Burmistrza dotyczący tego obowiązku.


Szanowni Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska.

Przypominam  wszystkim mieszkańcom gminy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach     (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), oraz  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska ( Uchwała Nr XXVII/302/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 marca 2013 r.), każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości na której zamieszkuje zobowiązany jest do:
  • przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub gdy nie jest to możliwe, wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, w których będą gromadzone,
  • usuwania nieczystości ciekłych z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ z przepełnionego zbiornika – szamba i wykluczający zanieczyszczenie gleby, wód podziemnych i powierzchniowych – nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy,
  • właściciele lub użytkownicy nieruchomości korzystający z usług opróżniania szamba obowiązani są do udokumentowania korzystania z w/w usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi osobom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie.
Właściciele lub użytkownicy nieruchomości, którzy nie stosują się do wyżej wymienionych obowiązków podlegają  karze grzywny, zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu w sprawach o wykroczenia.
Jednocześnie informuję, że nie jest moją  intencją  nękanie Pana/i karami, z tego też powodu pismo to jest przypomnieniem o obowiązku, który ciąży na nas wszystkich i formą uprzedzenia o konsekwencjach, które niestety będą miały miejsce, w razie niezastosowania się do obowiązującego prawa. Proszę zatem o potraktowanie sprawy bardzo poważnie.
 Jeżeli chcemy mieszkać w czystym środowisku to musimy zadbać o jego ochronę !
   
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska
                                                                                     ( - ) Paweł Macha
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud