Menu 1poniedziałek, 15 sierpnia 2016

Zarządzenie Burmistrza

Znalezione obrazy dla zapytania pomoc na zakup książek
Zarządzenie  Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków 
o udzielenie uczniom pomocy finansowej na zakup podręczników.


Zarządzenie nr B.0050.213.2016
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 12.08.2016 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie uczniom pomocy finansowej na zakup podręczników

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 – j.t) oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1045)
zarządzam:

§ 1
Ustalam termin składania wniosków o udzielenie uczniom pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do dnia 7 września 2016 r.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej oraz w placówkach oświatowych gminy.

BURMISTRZ
(-) Paweł Macha