Menu 1środa, 10 sierpnia 2016

Zarządzenie Burmistrza


Burmistrz wydał zarządzenie w sprawie powołania kosmisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej w naszej gminie. Pełne zarządzenie w rozwinięciu.


Zarządzenie NR B.120.55.2016
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 02.08.2016 r.

w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Kuźnia Raciborska.

Na podstawie art.30 ust.1,art.30 ust.2 pkt 3,art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2016 r.poz.446.),
zarządzam, co następuje:
§ 1. Dla ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek nawałnicy która wystąpiła w dniu 31.07.2016 r. powołuję komisję w następującym składzie:
1) przewodniczący Komisji – Wojciech Błajda
2) członkowie:
a) Sabina Zielińska
b) Piotr Staroń

§ 2. Członkowie komisji przeprowadzą wizję lokalną i sporządzą stosowny protokół szkód.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
(-) Paweł Macha