COVID-19 – Gminna infolinia dla osób, które nie mogą dotrzeć samodzielnie do punktu szczepień

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem telefonu +48 512 203 129.

Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę̨ z w/w schorzeniami oraz osoby starsze, które mają już ustalony termin szczepienia w przychodni zdrowia ZLA Amicus-Med Sp. z o.o. (Kuźnia Raciborska, ul. Klasztorna 9b) oraz mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, będą̨ mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego przez Gminę transportu.

Zwracamy się z prośbą, aby osoba, która spełnia ww. kryteria oraz potrzebuje transportu do punktu szczepień zadzwoniła na wskazaną infolinię najpóźniej 48 godzin przed planowanym terminem szczepienia.

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej nie wyznacza daty oraz godziny szczepienia danej osoby.

 

Jak możesz się zarejestrować na szczepienie?

• Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989 lub,

• zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl lub,

• skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień w przychodni zdrowia ZLA Amicus-Med Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej, ul. Klasztorna 9b – tel. 32 419 14 16, 32 400 50 06, 32 400 50 07, 32 419 20 45.

 Aktualności - Gminne Centrum Medyczne TRZEBNICA-ZDRÓJ sp. z o.o

 

Share:

Dzieci wracają do szkół

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 roku do nauki w szkołach wracają uczniowie klas I-III.
Pobyt dzieci w szkole przygotowano zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN. Uczniowie będą uczyli się w stałych salach na różnych piętrach budynków szkół, aby zminimalizować kontakt między uczniami różnych klas. Większość zajęć w klasie prowadzić będzie jeden nauczyciel.
Klasy mają wyznaczone pory korzystania ze stołówki. Zajęcia świetlicowe będą w salach lekcyjnych na poszczególnych piętrach tylko dla dzieci rodziców pracujących.
Do szkoły mogą przyjść jedynie uczniowie zdrowi, bez kontaktu z osobami w kwarantannie lub chorymi. Muszą mieć swoje maseczki. Nie można wymieniać się przyborami szkolnymi. Klasy będą często wietrzone a po zajęciach dezynfekowane.
Szczegółowe informacje dotyczące zajęć, rozkładu jazdy autobusów szkolnych oraz nowych zasad rodzice otrzymali przez e-dziennik. Dostępne są one także na stronach internetowych szkół.

 

 

Szanowni rodzice,

w poniedziałek 18 stycznia klasy I-III rozpoczynają normalną edukację w szkole. W związku z powyższym przedstawiam najważniejsze informacje z tym związane. Uczniowie będą funkcjonowali w reżimie sanitarnym, szczegółowe informacje dotyczące wytycznych sanitarnych można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Obowiązują dotychczasowe wytyczne (m.in. nieprzysyłanie dzieci z objawami chorobowymi do szkoły, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły zarówno przez uczniów jak i opiekunów przyprowadzających dzieci do szkoły, stosowanie maseczek ochronnych w czasie drogi do szkoły oraz w miejscach ogólnodostępnych). Pojawiło się też nowe zalecenie zgodnie z którym należy ograniczać do minimum kontakt z uczniami z innych klas. W związku z tym wprowadzone zostały nowe rozwiązania w postaci przeniesienia uczniów danej klasy na różne poziomy (parter i II piętro):

II piętro

klasa I a (p. K. Skwarska) - zostaje przeniesiona do klasy nr 26 
klasa III b (p. Martyna Górska) - zostaje przeniesiona do klasy nr 30

parter

klasa I c (p. Agnieszka Siedlaczek) - zostaje przeniesiona do klasy nr 7

W okolice tych klas zostaną przeniesione również szafki do przebrania dla dzieci.

Pozostałe kwestie:

- autobus szkolny - będzie kursował wg planu z początku roku szkolnego (przed rozpoczęciem remontu ul. Cysterskiej), korekty kursów zostaną dokonane po kilku dniach funkcjonowania, kiedy się zorientujemy jakie jest obłożenie na poszczególnych kursach, 

- stołówka szkolna - uczniowie zapisani na obiady będą mogli normalnie korzystać ze stołówki od poniedziałku z zachowaniem zasady ograniczenia kontaktu pomiędzy uczniami poszczególnych klas, 

- świetlica - będzie czynna normalnie, wg planu tzn. przed lekcjami od godz. 7.00 d0 8.45, oraz po lekcjach od godz. 13.40 do 16.00 (ewentualne korekty będą dokonywane od kolejnego tygodnia). 

Wszystkie zajęcia będą realizowane wg dotychczasowego planu (zarówno lekcje jak i zajęcia pozalekcyjne: kółka zainteresowań, zespoły dydaktyczno-wyrównawcze, logopedia, inne).

Panie wychowawczynie poszczególnych klas przeprowadzą pogadanki z uczniami na temat zasad funkcjonowania w szkole. Chciałbym podkreślić, że obowiązek noszenia maseczek przez uczniów na korytarzu i w miejscach wspólnego przebywania dzieci wynika z obowiązujących przepisów, a nie z przepisów wprowadzonych przeze mnie jako dyrektora. Na lekcjach uczniowie również mogą mieć założone maseczki, ale ze względu na komfort nauki nie jest to obowiązek. Na koniec chciałbym jeszcze szczególnie Państwa prosić, żeby nie przysyłać do szkoły dzieci z objawami chorobowymi. 

W przypadku dodatkowych pytań lub problemów proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny (605 283 758).

 

Adrian Plura

dyrektor szkoły

 

Wracamy do szkoły!

 

Share:

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w ramach projektu „Nie truj sąsiada”

Zapraszamy wszystkich na konsultacje eksperckie dla osób zainteresowanych wymianą kotła, montażem fotowoltaiki itp.

 

Uwzględniając sytuację pandemiczną, obsługa konsultancka będzie prowadzona w formie zdalnej.

Jak to zrobić ?

     1.  Prześlij zgłoszenie na adres konsultacje@planergia.pl lub skontaktuj się telefonicznie pod numerem 732 888 349; 

           2. W dniu konsultacji otrzymasz linka do połączenia telekonferencyjnego:

- video (jeżeli posiadasz kamerkę internetową)

- udział telefoniczny (jeżeli nie masz możliwości połączenia video)

3. Konsultacje odbędą się w ustalonym terminie z udziałem ekspertów zewnętrznych. Dla Gminy Kuźnia Raciborska jest to 23 luty 2021 r. w godzinach 16.00-20.00.

 Gmina z dobrą energią! Bezpłatne konsultacje w Raciborzu - TerazRaciborz.pl

Share:

Nabór wniosków w ramach tarczy antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż nabór wniosków w ramach Tarczy antykryzysowej dotyczący:

 

a) dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb),

b) dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc),

c) udzielenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd),

d) udzielenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej  organizacji pozarządowej  w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotu, o których mowa w art. 3 ust. 3  tej ustawy (art. 15zzda),

e) dofinansowania organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz z 2020 r. poz. 284) części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zze),

f) dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla Kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15 zze2).

jest prowadzony w sposób ciągły do dnia 10.06.2021 r.

Uwaga!!!

 

Wnioski w ramach art. 15zzb, 15zzc, 15zze, 15zze2 mogą składać osoby, które w 2020 r. nie korzystały z ww. form wsparcia lub otrzymały wsparcie za okres krótszy niż 3 miesiące  (na okres uzupełniający do 3 miesięcy).

Wnioski w ramach art. 15zzd, 15 zzda mogą składać wyłącznie osoby spełniające warunki przyznania ww. pomocy, które wcześniej z niej nie korzystały.

Ponadto informujemy, iż nabór wniosków dot. dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (art.15zze4) w ramach tarczy 6.0 zgodnie z wykazem PKD jest prowadzony w sposób ciągły do dnia 31.01.2021 r.

Środki finansowe przeznaczone na finansowanie ww. form wsparcia nie są limitowane.

Szczegółowe informację dot. zasad przyznawania oraz składania wniosków znajdują się w zakładce Tarcza antykryzysowa: https://raciborz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu

UWAGA!!! Kolejne nabory wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej - Portal  Powiatu Cieszyńskiego

 

Share:

Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach - ankiety 15-29.01.2021

https://kuzniaraciborska.pl/images/2021/AK-R-1.jpg

Share:

Informacja o nowym okresie świadczeniowych 500+

Referat Świadczeń i Administracji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej informuje, iż wnioski na nowy okres świadczeniowy dotyczący świadczenia wychowawczego ( tzw. 500 plus) można składać elektronicznie od 01 lutego 2021 r. za pomocą:  portal https://empatia.mpips.gov.pl/, bankowość elektroniczną, portal usług elektronicznych #ZUS.

Natomiast papierowo wnioski można składać od 01 kwietnia 2021 r. Formularze dostępne będą po 10 marca 2021 r.

 

 Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy - Miejsko-Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Zagórzu

Share:

Od 15 stycznia - zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19 - dostaniesz maila gdy tylko ruszy Twoja grupa!

 

Już od 15 stycznia będziesz mógł zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez formularz online. W momencie, kiedy szczepienia będą dostępne dla Twojej grupy - dostaniesz maila.

 

Zgłoszenia chęci do szczepienia

Zgłoszenia dla osób 18-69 lat - jak to będzie można zrobić?

Wypełnij prosty formularz (podaj imię i nazwisko, numer PESEL, adres mailowy, kod pocztowy i opcjonalnie numer telefonu).

Na adres mailowy, który podałeś w formularzu, otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia.

Wejdź na swoją pocztę i kliknij w link - Twój formularz zostanie zatwierdzony i zapisany w systemie.

Kiedy ruszy rejestracja na szczepienia dla Twojej grupy, dostaniesz wiadomość mailową z informacją, że masz już wystawione e-skierowanie.

Wtedy będziesz mógł się zarejestrować na konkretny termin. Jak to zrobić? Sprawdź tutaj.

Ważne! Zgłoszenie chęci szczepienia przez formularz online nie jest rejestracją na szczepienie. Zarejestrować się będziesz mógł w momencie, kiedy zostaną ogłoszone terminy szczepienia dla Twojej grupy i dostaniesz e-skierowanie.

 

 Wideo

 

 Uwaga! Jeśli skończyłeś 70 lat, nie musisz wypełniać formularza zgłoszenia

 Twoja rejestracja rusza:

15 stycznia: dla osób, które ukończyły 80 lat

 22 stycznia: dla osób, które ukończyły 70 lat

 Masz powyżej 80 lat? Zarejestruj się na termin szczepienia przeciw COVID-19 już 15 stycznia!

Share:

Masz powyżej 80 lat? Zarejestruj się na termin szczepienia przeciw COVID-19 już 15 stycznia!

 

Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

 

Harmonogram rejestracji

 

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat

 

od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r. O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco.

Jak się będzie można zarejestrować?

 

Jeżeli jest już Twój etap rejestracji (od 15.01 - osoby powyżej 80. roku życia, od 22.01 - osoby powyżej 70. roku życia), masz 3 możliwości zapisu na szczepienie:

1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989

 

Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby.

Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. 

Wideo

 2. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

 

System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację.

 Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.

 

 Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni.

 

 Wideo

 

 3. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień

 

Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień - skontaktuj się z nim. Mapa i dane kontaktowe punktów szczepień dostępne są tutaj.

 W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie znalazłeś dogodnego terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień niedaleko Ciebie z terminem, który Ci pasuje.

 

Harmonogram rejestracji

 

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat

 

od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco. Już od 15 stycznia będziesz mógł zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez formularz online. W momencie, kiedy szczepienia będą dostępne dla Twojej grupy - dostaniesz maila.

Share:

Trwają półkolonie

W szkołach podstawowych w Rudach i Kuźni Raciborskiej trwają półkolonie dla uczniów klas I-IV.

Szkoły w gminie jako jedyne placówki szkolne w powiecie zorganizowały takie zajęcia dla dzieci.  W organizacji i prowadzeniu zajęć w tym tygodniu nauczycieli wspierają instruktorzy MOKSiR w Kuźni Raciborskiej. Na zapisanych uczniów czekają m.in.: zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, taneczne i integracyjne. Będzie także czas na zajęcia kulinarne oraz integracyjne. Jednak przede wszystkim będzie można wspólnie spędzić czas grając w planszówki i inne gry zespołowe.

Zajęcia odbywają się z zachowaniem wytycznych GIS, MEN . Uczniowie spędzają czas w swoich salach i swoich grupach, które nie mogą być większe niż 12 osób. Na początku uczestnicy półkolonii spotkają się także z policjantami, którzy przekażą im jeszcze dodatkowo wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Za zorganizowanie zajęć w ramach półkolonii , serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom MOKSR-u oraz dyrektorom Szkół Podstawowych w Rudach i Kuźni Raciborskiej. 

 https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2021/polkolonie/IMG-20210111-WA0017.jpg

 https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2021/polkolonie/IMG-20210111-WA0019.jpg

 https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2021/polkolonie/IMG-20210111-WA0031.jpg

 https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2021/polkolonie/IMG-20210111-WA0040.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Share:

Nowy czujnik jakości powietrza w Gminie !

 W grudniu 2020 r. Gmina Kuźnia Raciborska zakupiła nowy czujnik jakości powietrza Airly. Został on zamontowany na budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej.

Jakość powietrza można sprawdzić na stronie internetowej Gminy w zakładce jakość powietrza. Dostępne są dwa punkty pomiarowe z czujnikami Airly na budynkach szkół w Rudach i w Kuźni Raciborskiej.

 

Czujnik jakości powietrza Airly został zakupiony ze środków pochodzących z budżetu Gminy.

 

 Informacja na temat jakości powietrza – 8 listopada 2018 – Miasto Łaziska  Górne

Share:

ARiMR- Chroń wody przed azotanami pochodzenia rolniczego - złóż wniosek o dofinasowanie

 https://www.kuzniaraciborska.pl/images/2020/arimr/Chron_wody_przed_azotanami.jpg

Share:

Dzieci wróciły do wyremontowanego budynku Przedszkola w Rudach !

 

 

 

Z początkiem 2021 roku przedszkolaki z Rud wróciły do swojego przedszkola. Od września 2020 roku budynek Przedszkola przy ul. Raciborskiej poddany był kompletnej termomodernizacji. Na czas remontu dzieci przeniosły się do Szkoły Podstawowej im Jana III Sobieskiego w Rudach.

W ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska.” realizowanego przy udziale pomocy finansowej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, wykonano kompletną termomodernizację budynku z uwzględnieniem wszystkich ścian zewnętrznych, piwnic oraz dachu, wymieniono instalację elektryczną wraz z lampami, instalację centralnego ogrzewania wraz z wymiana istniejącego kotła węglowego na kocioł na pellet (biomasę). Wykonano również montaż powietrznych pomp ciepła  ze zbiornikami na ciepłą wodę użytkową, kompletny remont piwnic oraz malowanie wszystkich pomieszczeń przedszkola.

Dodatkowo po powrocie do Przedszkola na najmłodszych czekały już nowe zabawki, gry edukacyjne, maty, dywany, które zostały zakupione w ramach zadania „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dodatkowych do Przedszkola w Rudach”.

Przy tej okazji serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy bardzo mocno włączyli się i pomagali przy obu tymczasowych przeprowadzkach. Ogromne podziękowania kierujemy również do Dyrektora Adriana Plury, który na czas remontu przedszkola, przeorganizował pracę w swojej szkole i wygospodarował pomieszczenia dla przedszkolaków.

 

 

 

Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud