Menu 1poniedziałek, 29 sierpnia 2016

XXI Sesja Rady Miejskiej

W środę 31 sierpnia o godz. 14.30 w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej.

Projekt porządku obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XX/2016 z dnia 23.06.2016r.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu operacyjnego „Pomoc żywnościowa- podprogram 2015”.
 6. Informacja w sprawie prac wykonanych przez Gminną Spółkę Wodną w 2016 roku w zakresie utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej.
 7. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • 1. zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
  • 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
  • 3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego,
  • 4. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kuźnia Raciborska na zakup sprzętu i umundurowania w 2016 roku,
  • 5. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 10. Interpelacje, zapytania.
 11. Wnioski.
 12. Zakończenie obrad.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sabina Chroboczek-Wierzchowska