Menu 1niedziela, 11 czerwca 2017

Sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej.


Porządek obrad : 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów nr XXIX/2017 z dn. 20.04.2017 r. i XXX z dn. 11.05.2017 r.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
   5.1. przedstawienie opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu
   5.2. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej skierowanego do Rady Miejskiej w sprawie                      udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytuły wykonania budżetu za rok 2016.
   5.3. przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej
   5.4. dyskusja
   5.5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kuźnia Raciborska          wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016
   5.6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za rok 2016
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
   6.1. zmiany w budżecie gminy na rok 2017
   6.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
   6.3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego ( salon dla          psów REXIO, Kuźnia Raciborska )
   6.4. przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 - 2023
   6.5. zmiany Uchwały nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 8 października                  2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy                  Kuźnia Raciborska
7. Interpelacje i zapytania
8. Wnioski
9. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza.
10. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dotycząca spraw bieżących
11. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sabina Chroboczek-Wierzchowska