Menu 1poniedziałek, 23 stycznia 2017

Rewitalizacja Gminy Kuźnia Raciborska

Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska
Rewitalizacja                Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej rozpoczął prace nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, który stanowić będzie wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów gminy znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych.

                Zgodnie z definicją, rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
                Gmina pozyskała na ten cel fundusze z Unii Europejskiej i z budżetu państwa. W dniu 13 grudnia 2016 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Kuźnia Raciborska a Województwem Śląskim.
                Celem projektu jest opracowanie Programu Rewitalizacji i uruchomienie procesów rewitalizacyjnych w sposób kompleksowy dla poprawy jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów Gminy.
Prace nad Programem Rewitalizacji obejmują:
  • opracowanie pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów,
  • zdiagnozowanie problematyki i ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych przy zachowaniu synchronizacji działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej,
  • dobranie narzędzi i interwencji dostosowanych do potrzeb Gminy,
  • wyznaczenie zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację programu,
  • włączenie partnerów i interesariuszy procesu rewitalizacji (lokalna społeczność, przedsiębiorcy, eksperci) w proces programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych,
  • prowadzenie konsekwentnego i trwałego dialogu z podmiotami i grupami, których rewitalizacja będzie dotyczyć.
                Program Rewitalizacji zostanie opracowany przez zewnętrznych ekspertów przy ścisłej współpracy pracowników Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.
                Zadania ujęte w Programie Rewitalizacji stanowić będą podstawę do ubiegania się o fundusze z UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020.
                Projekt pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska” realizowany jest w 90% ze środków zewnętrznych (85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, oraz 15% z budżetu państwa) oraz w 10% z budżetu Gminy Kuźnia Raciborska.

Wartość projektu: 51 600,00 zł
Dofinansowanie: 46 440,00 zł (85% Fundusz Spójności, 15% budżet państwa)
Budżet Gminy: 5 160,00  zł
Termin realizacji projektu:  do dn. 30.06.2017 r.
                W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym Gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.
Anonimowe ankiety przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także zaplanowania działań mających na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego.
Ankietę w wersji pdf można pobrać poniżej:
Ankietę można również wypełnić online, korzystając z poniższego linku:
Ankietę będzie można wypełnić do dnia 17.02.2017 r.