Menu 1sobota, 14 stycznia 2017

Darmowe porady prawne w powiecie raciborskim

Znalezione obrazy dla zapytania darmowe porady prawneStarostwo Powiatowe w Raciborzu przypomina o możliwości skorzystania z darmowych porad prawnych. W powiecie raciborskim działają cztery punkty, w których nieodpłatną pomoc prawną świadczą adwokaci oraz radcowie prawni. Od 2017 r. również kobiety w ciąży mogą korzystać z darmowych porad prawnych. 


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: 
1) Racibórz - Starostwo Powiatowe w Raciborzu, plac Okrzei 4, 
2) Pietrowice Wielkie - Centrum Społeczno-Kulturalne, ul. 1 Maja 8B, 
3) Krzyżanowice - Urząd Gminy, ul. Główna 5, 
4) Kuźnia Raciborska - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9. 

Harmonogram: dni/godziny 
1) Starostwo Powiatowe w Raciborzu: 
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 08.00-12.00 
- wtorek: 12.00-16.00. 
W punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów. 

2) Centrum Społeczno-Kulturalne w Pietrowicach Wielkich: 
- poniedziałek, wtorek, środa: 14.00-18.00, 
- czwartek, piątek: 10.00-14.00. 
W punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych. 

3) Urząd Gminy w Krzyżanowicach: 
- poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 14.00-18.00 
- czwartek: 08.00-12.00. 
Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "TĘCZA" z siedzibą w Raciborzu. Pomoc prawną świadczy radca prawny lub adwokat. 

4) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej 


- od poniedziałku do piątku: 14.00-18.00. 
Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" z siedzibą w Mikołowie. Pomoc prawną świadczy radca prawny, adwokat lub osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

Uprawnieni: 
- młodzież do 26. roku życia, 
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 
- seniorzy po ukończeniu 65 lat, 
- osoby fizyczne, którym w okresie poprzedzającym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 
- kombatanci, 
- weterani, 
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, 
- kobiety w ciąży. 

Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością. 

Pomoc prawna obejmuje: 
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub 
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 

Pomoc prawna nie obejmuje spraw: 
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; 
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.