Menu 1piątek, 17 kwietnia 2015

Agencja Pocztowa w Rudach - ogłoszenie

Poczta Polska S.A. ogłasza postępowanie na wyłonienie podmiotu na prowadzenie Agencji Pocztowej w Rudach.

O G Ł O S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U  ODRĘBNYM

„Poczta  Polska” Spółka Akcyjna
ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa

Ogłasza postępowanie prowadzone przez:

„Poczta  Polska” Spółka Akcyjna

Region Sieci Katowice
Dział Koordynacji  Sieci
Pl. Oddz. Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice

na prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Rudy powiat raciborski


postępowanie prowadzone jest w procedurze przetargu odrębnego nieograniczonego o wartości poniżej
14.000 euro.
Opis przedmiotu zamówienia:
CPV:    64110000-0                  Usługi pocztowe;
64114000-8                  Usługi okienka pocztowego.
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Rudy powiat raciborski.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części I pkt. 3 SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację umowy.
Miejsce i termin składania ofert:
1.     Oferty należy składać w terminie do dnia 24.04.2015 r. do godz. 10:00w siedzibie:
Poczta Polska S.A.
Region Sieci w Katowicach,
Dział Koordynacji  Sieci
Pokój nr 244
Pl. Oddz. Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice
z dopiskiem „OFERTA do 14.000 euro – na prowadzenie Agencji Pocztowej Rudy”
Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacje na temat prowadzonego postępowania oraz SIWZ.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.poczta-polska.pl
(zakładka przetargi)
Poczta Polska S.A. zastrzega wobec Wykonawców, że jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy. Żadna informacja  i deklaracja ze strony PP przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy.
Otwarcie ofert jest niejawne.

Katowice, dn. 10.04.2015 r.                                                                                 
                                                                                                                                    DYREKTOR
                                                                                                                                  REGIONU SIECI
                                                                                                                                /-/ Klaudiusz Hercig