Menu 1piątek, 24 kwietnia 2015

SESJA RADY MIEJSKIEJ

28 kwietnia 2015 o godz. 14.30 odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.
Porządek obrad w rozwinięciu.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr V/2015.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :
   5.1. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
          zagospodarowania przestrzennego ( Turze i Siedliska ).
   5.2. zmiany w budżecie gminy
   5.3. zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.
   5.4. określenie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
          składanej przez właściciela nieruchomości.
   5.5. zmiany do uchwały dotyczącej opłaty targowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
   5.6. zatwierdzenie rocznego sprawozdania Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
          w Kuźni Raciborskiej za rok 2014.
   5.7. zatwierdzenie rocznego sprawozdania Miejskiej Biblioteki Publicznej
          w Kuźni Raciborskiej za rok 2014.
   5.8. zmiany w uchwale w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kuźnia Raciborska do
          Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.
   5.9. zmiany w uchwale w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
6. Przedłożenie informacji o realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.
7. Przedłożenie rocznego sprawozdania  z wykonania budżetu gminnego za rok 2014 oraz rocznego
    sprawozdania  z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2014.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wnioski.
10. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta .
11. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dotycząca  spraw bieżących.
12. Zakończenie obrad.