Menu 1wtorek, 28 lutego 2017

Zaproszenie na warsztaty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia RaciborskaZaproszenie na warsztaty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Kuźnia Raciborska

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska zaprasza  mieszkańców, radnych, sołtysów, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców na spotkania konsultacyjne w formie warsztatów służących opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska. 

Celem spotkania jest:
Omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska oraz:
  • zapoznanie uczestników z tematyką rewitalizacji,
  • przedstawienie wyników diagnozy Gminy Kuźnia Raciborska w obszarze: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
  • przedstawienie wyników badań ilościowych z mieszkańcami,
  • identyfikacja najważniejszych problemów Gminy ze wskazaniem ich lokalizacji – dyskusja nt. potrzeb i oczekiwań interesariuszy,
  • przedstawienie procedury zgłaszania projektów rewitalizacyjnych na terenie objętym Programem.
Miejsce spotkania:
Urząd Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska
Termin spotkania:
13 marca 2017 roku o godz. 16:30 - sektor społeczny (mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych).  
15 marca 2017 roku o godz. 16:30 –sektor publiczny (przedstawiciele instytucji publicznych, przedstawiciele Rady Miejskiej, sołtysi), sektor gospodarczy (przedsiębiorcy).

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach!