Menu 1środa, 2 sierpnia 2017

Wsparcie finansowe dla osób podejmujących działalności gospodarczej opisane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 2014-2020 (LSR)

STOWARZYSZENIE „PARTNERSTWO dla ROZWOJU”
Ogłasza
KONKURS nr 1/2017
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na przedsięwzięcie 1.2.1
Wsparcie finansowe dla osób podejmujących działalności gospodarczej
opisane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 2014-2020 (LSR)


1. Zakres tematyczny operacji:
Podejmowanie działalności gospodarczej o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015r. poz. 1570 z późn. zm.)
2. Termin składania wniosków: 10.08.2017r. – 25.08.2017r.
3. Miejsce i tryb składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju"                                                           
 ul. 1 Maja 8B, 47-480 Pietrowice Wielkie                                                                                
od poniedziałku w godz. 7.30 – 17.00                                                                                                                 wtorek-czwartek w godz. 7.30-15.30                                                                                                                      piątek w godz. 7.30-14.00
Wniosek musi być złożony w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
Wnioskodawca składa wniosek bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną)
4. Limit środków w ramach naboru: 750.000
5. Forma wsparcia:
Ø  Premia zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1, Wsparcie w wysokości- 50 000,00 zł (zgodnie z LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 2014-2020)
6. Warunki udzielenia wsparcia
Operacja musi:
Ø  Spełniać warunki oceny wstępnej - operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu oraz z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu.
Ø  Zostać uznana za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Ø  Zostać uznana za zgodną z LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 2014-2020, czyli realizować:
·         Cel ogólny - 1.0 Innowacyjna przedsiębiorczość sposobem zachowania bezpieczeństwa ekonomicznego mieszkańców.
·         Cel szczegółowy - 1.2 Tworzenie mikroprzedsiębiorstw jako pomysł na samorealizację
·         Przedsięwzięcie - 1.2.1 Wsparcie finansowe dla osób podejmujących działalność gospodarczą
Ø  Realizować planowane do osiągnięcia wskaźniki – 1.2 zakłada utworzenie miejsca pracy
Ø  Osiągnąć minimum 3 punkty zgodnie z Kartą oceny operacji konkursowych ( w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji decyduje data i godzina złożenia wniosku w LGD)

7. Planowane do osiągnięcia wskaźniki: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia
8. Kryteria wyboru operacji
Ø  Kryteria wyboru dostępne są na stronie www.grupadzialania.pl
9. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:
Ø  Wniosek wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach papierowych ( 2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
Ø  Wniosek w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych
Ø  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ø  Upoważnienie do złożenia wniosku (jeśli dotyczy)
8. Miejsce udostępnienia dokumentów:
Dokumenty oraz szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosku znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
  1. Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju”- www.grupadzialania.pl
- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)
- Lokalne Kryteria Wyboru
- procedury wyboru operacji
- wzory kart oceny
2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- www.arimr.gov.pl
- formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz z instrukcją
- formularz umowy o udzielenie wsparcia
- formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” ul. 1 Maja 8b, 47-480 Pietrowice Wielkie oraz pod numerem telefonu: 32 4198075 wew.139