Menu 1środa, 19 kwietnia 2017

Sesja Rady Miejskiej

W czwartek 20 kwietnia o godz. 14.30 w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej.


Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie Protokołu XXVIII z dn. 23.03.2017
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
    6.1. wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
           Gminy Kuźnia Raciborska
    6.2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia                       Raciborska  - Etap III
    6.3. zmiany w budżecie gminy na 2017 rok
    6.4. zmiany w WPF
    6.5. uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z                                  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
    6.6. określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach "Programu Ograniczenia                        Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska"
    6.7. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kuźnia Raciborska.
    6.8. zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz           warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wnioski.
9. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej dotyczące spraw bieżących.
10. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek- Wierzchowska