Menu 1poniedziałek, 21 grudnia 2015

Sesja Rady Miejskiej

W dniu 22 grudnia 2015 r. o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokółu Nr XIII/2015 z dnia 26.11.2015 r.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kuźnia Raciborska,
 • uchwalenia budżetu gminy na 2016 roku.
 • Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
 • zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016,
 • powołania Rady Seniorów w Kuźni Raciborskiej i nadania jej statutu,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego.
     5. Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie gminy.
     6. Interpelacje, zapytania.
     7. Wnioski.
     8. Informacja Burmistrza Miasta z międzysesyjnej działalności.
    9. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
   10. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska