Menu 1GPWiK(śmieci,szambo,woda)

Biały Dwór, Przerycie


Rudy, Podbiała I i II

Jak prawidłowo segregować odpady

Regulamin utrzymania czystości i porządkuCennik wywozu ścieków beczką asenizacyjną


Cennik wywozu ścieków beczką asenizacyjną

UCHWAŁA ZARZĄDU GPWiK Sp. z o.o.
z dnia 24.07.2017 r
w sprawie nowych cen za wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną
GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej
Zarząd GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej informuje, iż z dniem 24.07.2017 r. uległy zmianie ceny za wywóz nieczystości z przydomowych zbiorników bezodpływowych (szamb). Płatność za ścieki będzie pobierana ryczałtowo za wykonany kurs do klienta.

 

Miejscowość
beczka o poj. 6m3
beczka o poj. 4m3


cena bez        rabatu
[zł]
Cena z rabatem
[zł]
cena bez rabatu
[zł]
cena z rabatem
[zł]
1
Kuźnia Raciborska
143,90
115,10
98,20
78,60
2
Siedliska
179,20
143,40
126,40
101,10
3
Budziska
187,40
149,90
132,90
106,30
4
Ruda
198,10
158,50
141,40
113,10
5
Turze
199,20
159,40
142,30
113,80
6
Ruda Kozielska
208,70
167,00
149,80
119,80
7
Rudy
209,20
167,40
169,20
135,40
8
Jankowice +Biały Dwór
Markowice
239,30
191,40
205,90
164,70
9
Nędza
196,90
157,50
132,20
105,80
10
Solarnia
187,40
149,90
132,90
106,30
11
Dziergowice
208,70
167,00
149,80
119,80
12
Babice
220,50
176,40
159,20
127,40
13
Ciechowice,Lubieszów
232,30
185,80
168,50
134,80
14
Bierawa
255,80
204,60
187,30
149,80
15
Zawada Kś, Łęg 
267,60
214,10
196,70
157,40
16
Górki, Szymocice
361,80
289,40
271,70
217,40
 
Warunkiem zastosowania niższej ceny za wywóz beczki nr 5 i dalszych, jest dokonanie przez GPWiK Sp. z o.o. wcześniejszego wywozu 4 beczek ścieków w ciągu roku, czyli co najmniej 16 m3 ścieków. Niższa cena za każdą następną beczkę będzie utrzymana pod warunkiem zlecenia wywozu  kolejnej z częstotliwością co najmniej jeden raz na kwartał.
Uzasadnienie
Podstawą opracowania nowego taryfikatora była szczegółowa analiza kosztów związanych z usługami odbierania i oczyszczania ścieków z prywatnych posesji mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska i gmin ościennych, jakie ponosi Spółka, oraz analiza lokalnego rynku usług tego rodzaju świadczonych przez innych przewoźników.
Wymóg ten obowiązuje do odwołania.

Cennik usług zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

obowiązujący od dnia 01.01.2018 r. dla Klientów instytucjonalnych / firm, organizacji, stowarzyszeń, oraz osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą 
Z tyt. wykonanych usług zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy następujące stawki wynagrodzenia:

odpady
zmieszane
niesegregowane

odpady selektywnie gromadzone:  papier tworzywa,
odpady selektywnie gromadzone: szkło
odpady
bio - zielone
żużel/popiół

netto/1 szt.
netto/1 szt.
netto/1 szt.
netto/1 szt.
netto/1 szt.
Poj. 120 l
22,00
10,00
--
--
--
Poj. 240 l
45,00
16,00
--
--

Poj. 1100 l
98,00
65,00
--
--
120,00
Worek 80 l
--
--
10,00
22,00
--
 
Do cen netto zawartych w tabeli należy doliczyć 8%Vat

- 432,00 zł + 8%Vat za jednorazowy wywóz jednej tony papy
- 696,00 zł + 8%Vat za jednorazowy wywóz jednej tony styropianu, wełny mineralnej
174,00 zł + 8%VAT za jednorazowy wywóz jednej tony czystego (bez innych frakcji) gruzu
Koszt załadunku i transportu w/w frakcji wg. indywidualnej wyceny


Lipiec 2017 - Czerwiec 2018

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 8 oraz ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  ( Dz. U z 2015 r  poz. 139 ), od dnia 01.07.2017r będą obowiązywały nowe taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Tabela 1.

 Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę.

Lp.


Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena/stawka opłaty

Jednostka
Miary
Netto
z VAT
1
2
3
4
5
6
1.
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Cena za 1m3dostarczonej wody
4,07
4,40
zł/m3
2.
Grupa 1
Opłata abonamentowa
11,30
12,20
zł/punkt dostawy/
miesiąc
3.
Grupa 2
Opłata abonamentowa
49,07
53,00
zł/punkt dostawy/
miesiąc
4.
Grupa 3
Opłata abonamentowa
119,44
129,00
zł/punkt dostawy/
miesiąc
5.
Grupa 4
Opłata abonamentowa
3,70
4,00
zł/punkt dostawy/
miesiąc

Tabela 2.

Ceny za odprowadzane ścieki

Lp.


Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena/stawka opłaty

Jednostka
Miary
Netto
z VAT
1
2
3
4
5
6
1.
Grupa 1
Grupa 2
Cena za 1m3odprowadzanych ścieków
8,24
8,90
zł/m3
2.
Grupa 1
Opłata abonamentowa
5,09
5,50
zł/punkt odbioru/
miesiąc
3.
Grupa 2
Opłata abonamentowa
31,02
33,50
zł/punkt odbioru/
miesiąc

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono cztery taryfowe grupy odbiorców, a wzakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – dwie taryfowe grupy odbiorców.
Taryfy obowiązują na terenie Gminy Kuźnia Raciborska na okres 12 miesięcy od dnia 01.07.2017r. do dnia 30.06.2018r.