Menu 1GPWiK(śmieci,szambo,woda)

Biały Dwór, Przerycie


Rudy, Podbiała I i II

Jak prawidłowo segregować odpady

Regulamin utrzymania czystości i porządkuCennik wywozu ścieków beczką asenizacyjną


UCHWAŁA ZARZĄDU GPWiK Sp. z o.o.
z dnia 11.01.2016 r.
w sprawie nowych cen za wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną
GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej
Zarząd GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej informuje, iż z dniem 11.01.2016 r. uległy zmianie ceny za wywóz nieczystości z przydomowych zbiorników bezodpływowych (szamb). Płatność za ścieki będzie pobierana ryczałtowo za wykonany kurs do klienta.

Zestawienie cen obowiązujących od  11.01. 2016 r. 
ścieki dowożone beczkami asenizacyjnymi przez GPWiK  

Miejscowość
beczka o poj. 6 m 3
beczka o poj. 4 m 3


cena bez        rabatu
[zł]
Cena z rabatem
[zł]
cena bez rabatu
[zł]
cena z rabatem
[zł]
1
Kuźnia Raciborska
135,80
108,50
92,60
74,10
2
Siedliska
169,10
135,40
119,20
95,40
3
Budziska
176,80
141,60
125,40
100,30
4
Ruda
186,80
149,40
133,20
106,60
5
Turze
188,00
150,50
134,30
107,30
6
Ruda Kozielska
196,90
157,50
141,30
113,10
7
Rudy
197,50
157,90
159,70
127,70
8
Jankowice +Biały Dwór
Markowice
225,80
180,60
194,25
155,50
9
Nędza
185,70
148,60
124,70
99,60
10
Solarnia
176,80
141,60
125,40
100,30
11
Dziergowice
196,90
157,50
141,30
113,10
12
Babice
208,00
166,30
150,20
120,10
13
Ciechowice,Lubieszów
219,10
175,20
159,00
127,30
14
Bierawa
241,50
193,00
176,70
141,60
15
Zawada Ks., Łęg 
252,40
202,60
185,60
148,50
16
Górki, Szymocice
341,40
273,10
256,50
206,00
Warunkiem zastosowania niższej ceny za wywóz beczki nr 5 i dalszych, jest dokonanie przez GPWiK Sp. z o.o. wcześniejszego wywozu 4 beczek ścieków w ciągu roku, czyli co najmniej 16 m ścieków. Niższa cena za każdą następną beczkę będzie utrzymana pod warunkiem zlecenia wywozu kolejnej z częstotliwością co najmniej jeden raz na kwartał.
Uzasadnienie
Podstawą opracowania nowego taryfikatora była szczegółowa analiza kosztów związanych z usługami odbierania i oczyszczania ścieków z prywatnych posesji mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska i gmin ościennych, jakie ponosi Spółka, oraz analiza lokalnego rynku usług tego rodzaju świadczonych przez innych przewoźników.
Wymóg ten obowiązuje do odwołania.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 8 oraz ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  ( Dz. U z 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami), od dnia 01.07.2015 r. będą obowiązywały nowe taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Tabela 1.

 Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę.

Lp.


Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena/stawka opłaty

Jednostka
Miary
Netto
z VAT
1
2
3
4
5
6
1.
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Cena za 1m3dostarczonej wody
3,87
4,18
zł/m3
2.
Grupa 1
Opłata abonamentowa
11,30
12,20
zł/punkt dostawy/
miesiąc
3.
Grupa 2
Opłata abonamentowa
49,07
53,00
zł/punkt dostawy/
miesiąc
4.
Grupa 3
Opłata abonamentowa
119,44
129,00
zł/punkt dostawy/
miesiąc
5.
Grupa 4
Opłata abonamentowa
3,24
3,50
zł/punkt dostawy/
miesiąc

Tabela 2.

Ceny za odprowadzane ścieki

Lp.


Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena/stawka opłaty

Jednostka
Miary
Netto
z VAT
1
2
3
4
5
6
1.
Grupa 1
Grupa 2
Cena za 1 m 3
 odprowadzanych ścieków
7,84
8,47
zł/m 3
2.
Grupa 1
Opłata abonamentowa
4,91
5,30
zł/punkt odbioru/
miesiąc
3.
Grupa 2
Opłata abonamentowa
29,26
31,60
zł/punkt odbioru/
miesiąc

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono cztery taryfowe grupy odbiorców, a w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – dwie taryfowe grupy odbiorców.

Taryfy obowiązują na terenie Gminy Kuźnia Raciborska na okres 12 miesięcy od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.