Menu 1środa, 10 maja 2017

Sesja Rady Miejskiej


Uprzejmie zawiadamiam, że  w dniu 11 maja 2017 roku o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXIX/2017 z dnia 20.04.2017.    
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 6.1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska – Etap I,
6.2. zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
6.3. zmian w WPF,
6.4. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
6.5.określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”,
6.6. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 – 2023,
6.7. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmian nazw ulic,
6.8.ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.
7. Interpelacje, zapytania.
8. Wnioski. 
9. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
10. Zakończenie obrad.     

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sabina Chroboczek-Wierzchowska