Menu 1czwartek, 17 listopada 2016

XXIV Sesja Rady Miejskiej

W dniu 24 listopad 2016 r. o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.


Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXIII / 2016 z dn. 27.10 .2016 r. 
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
5. Informacje z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
   6.1. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru               
           położonego w sołectwie Jankowice.
   6.2. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta     
          Kuźnia Raciborska.
   6.3. wyrażenie zgody na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Kuźnia 
          Raciborska na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
         zawarcia tych umów.
   6.4. zmiany w budżecie gminy na rok 2016.
   6.5. zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.
   6.6. podatku od środków transportu.
   6.7. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
   6.8. ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
          pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i szkół 
          podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przez podmioty 
          nienależące do sektora finansów publicznych.
   6.9. wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego.
   6.10. zamiaru podziału jednostki samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka   
           Kultury Sportu i Rekreacji.
   6.11. Program Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz 
           prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wnioski.
9. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dotycząca spraw bieżących.
10. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska