Menu 1piątek, 12 lutego 2016

INFORMACJE PODATKOWE

Informacje podatkowe 

1. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne oraz osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej będące:
    a. Właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych.
    b. Posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych.
    c. Użytkownikami wieczystymi gruntów.
    d. Posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
        -  Wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa                 lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali                           mieszkalnych niestanowiących odrębnych  nieruchomości.
        -  Jest bez tytułu prawnego.
2. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
3. Jeżeli NIERUCHOMOŚĆ lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z wyjątkiem sytuacji gdy wyodrębniono własność lokali. Wtedy obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.


Informacja ze strony Urzędu Gminy Kuźnia Raciborska.